(පාලිත ආරියවංශ)
 
බදුල්ල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ තාප්පයක්  කඩාවැටීම සහ එහි තවත් කොටසක් කඩා වැටීමේ අවදානමක් හේතුවෙන් විද්‍යාල මාවත තාවකාලිව වසා දැමූ බ ව බදුල්ල පොලිසිය පවසයි.
 
තාප්පයේ අඩි 60 ක පමණ දිගට කඩාවැටී   ඇති අතර  ඉතිරි කොටසේද පිපිරීම්  ලක්ෂණ දක්නට ලැබීමත් නිසා  මාර්ගය අනාරක්ෂිත වී තිබීමෙන්  මෙම පියවර ගත් බව විද්‍යාල ආරංචිමාර්ග පවසයි.