(දෙනියාය විශේෂ එස් .ඩි .කොඩිකාර)


දෙනියාය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ අනින්කන්ද  ප්‍රදේශයේදී හඳුන් දිවියෙකු ප්‍රදේශවාසීන්  විසින් අල්ලා  අද (10) දෙනියාය පොලිසිය වෙත භාර දීමෙන් පසු එම හඳුන් දිවියා පොලීසිය විසින් උඩවලව වනජීවී කාර්යාලයට අද (10) භාර දීමට කටයුතු කළේය.


මෙම හඳුන් දිවියා මාස 3-4 ක්  පමණ වයසැති  කුඩා හඳුන් දිවියෙකු බවත්  ප්‍රදේශවාසීන් විසින් අනිල් කන්ද තේ කර්මාන්තශාලාව ආසන්නයේ අතරමංව සැරිසරන සිටියදී ප්‍රදේශවාසින් විසින් අල්ලා දෙනියාය  පොලිස් ස්ථානයට භාර දීමට කටයුතු සිදු කර ඇත .


ඉහත ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ  හඳුන් දිවියා පොලිස් ස්ථානයට ගෙන ඒමෙන් පසු උඩවලව වනජීවී කාර්යාලයට භාර දීමට කටයුතු සිදු කරන ආකාරයයි .