(රංජන් කස්තුරි)

හිටපු පළාත් පාලන හා පළාත් සභා රාජ්‍ය ඇමැති එච්.එම්.එම් හාරිස් මහතා නැවත ඇමැති ධූරයක් බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් කල්මුණේ උතුර උප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රධාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් බවට පත් කිරීමේ රජයේ තීරණයට විරෝධය දැක්වීමක් ලෙස හාරිස් මහතා ඇමැතිධූරය බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ඉල්ලීම මත කල්මුණේ උතුරට නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් ලබාදීමෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට අසාධාරණයක් වන බව පවසමින් හා එම තීරණය නවතා දමන ලෙස ඉල්ලමින් හාරිස් මහතා ඇමැති ධූරය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.