(රංජන් කස්තුරි)

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු කිරීම සඳහා තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2000 ක විදේශ ණයක් ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ස්වෛරීත්ව බැදුම්කර හරහා එම ණය විදේශ මූල්‍ය වෙළෙඳපළින් ලබා ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.