(රන්ජන් කස්තුරි)

රටපුරා සියලු පාසල් වසා තැබීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සියලුම පාසල් මෙම 30 වැනි දා දක්වා වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි.

අද රැස්වී කැබිනට් රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත. ඒ අනුව දිවයිනේ සියලු පාසල් හා උපකාර පන්ති අප්‍රේල් 30 වැනි දා තෙක් වසා තැබීමට තීරණය ගෙන ඇත.