(රංජන් කස්තුරි)

නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනකු පත් කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන් වන ගාමිණී අමරසේකර සහ එස්.තුරෙයිරාජා යන මහත්වරුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස පත්කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද (25) රැස්වී තීරණය කර ඇත.

මීට අමතරව මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්කිරීමටද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් පත්කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නාමයන් හතරක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.