රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස්  පාර තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් ඒ අවට දැඩි වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබේ.