(බිඟුන් මේනක ගමගේ )
 
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීම ඇතුලු සිදුවන දේශපාලන සිද්ධිදාමය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මිතුරෙකු හැටියට තමන් සමීප නිරීක්ෂණයක සිටින බව ජපානය පවසයි.
 
ජපාන විදේශ අමාත්‍යංශ නිල වෙබ් අඩවියෙහි ලංකාවේ දේශපාලන තත්ත්වය මැයෙන් එම අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් ටකේෂි ඔසුගා විසින් මෙම නිවේදන පළ කරනු ලැබ ඇත.
 
නීතිමය පියවර මගින් ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පිහිටුවනු ඇතැයි ජපානය අපේක්ෂා කරන බව ද එහි සඳහන් වේ