යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයෝ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතුවල

(ඡායාරූප - ගයාන් අමරසේකර)