මහනුවර බුවැලිකඩ පිහිටි මහල් පහක ගොඩනැගිල්ලක් කඩාවැටීමෙන්, පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇත.

තුවාල ලැබූ මාස දෙකක බිලිඳෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති බවද පැවසේ.