(මනෝජ් හර්ෂික)
 
මද්‍රසා පැසල් නියාමනය සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාව තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා  අද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත බාර දුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය කියයි.
 
මෙම වාර්තාව සැකසීමේදී වෙනත් රටවල දැනට ක්‍රියාත්මක වන නිතීරීති හා ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනත ද අධ්‍යනයට ලක් කළ බවත් වාර්තාව අනුව ඉදිරියේදී සියළු මද්‍රසා පාසල් නියාමනයට සහ පොදු නිතීරීති මාලාවකට යටත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවත්  අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.