(රංජන් කස්තුරි)

මඩකළපුව , පලාලි සහ රත්මලාන යන ගුවන්තොටුපළවල් කලාපීය වාණිජ ගුවන් ගමන්  සඳහා විවෘත කර තිබේ.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට එම ගුවන් තොටුපළවලින් ගුවන් ගමන් සඳහා මගීන් , ගමන් මලු, භාණ්ඩ සහ තැපෑල ගොඩබෑම සහ පැටවීම සිදුකරන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

මෙතෙක් එම ගුවන් තොටුපළවල් යොදාගනු ලැබුයේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා පමණි.

මින් ඉදිරියට දකුණු ආසියානු කළාපයට අයත් රටවල් ගුවන්යානා එම ගුවන්තොටුපළ වෙත ගමන් වාර ආරම්භ කරන බවද දැනටමත් ඉන්දියාව ඊට එකඟව ඇති බවත් සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය පවසයි.

කලාපීය වාණිජ ගුවන්ගමන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දේශීය ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීමට රජය ගනු ලැබූ ඇති තීරණයට අනුව එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.