( තිළිණි ද සිල්වා )

රජයේ ආයතනවල සිදුවී  ඇතැයි කියන දූෂණ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ විභාගය වන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යන බත්තරමුල්ලේ පිහිට පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ පැමිණිල්ලට අදාළව යොමු කර තිබෙන ලිඛිත ප‍්‍රශ්න 15 ක පිළිතුරු ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා අද (6) එම කොමිසමෙන් තව දින තුනක් කාලයක් කල් ඉල්ලා ඇත.

එම පැමිණිලි විභාගයේ දී කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මීට පෙර පවත්වාගෙන ගිය ගොවිජන මන්දිරය පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා පවත්වාගෙන යාමට පවරාගෙන ඇති බවට කොමිසම හමුවේ කරුණු අනාවරණය වීමත් සමඟ ඒ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් වෙත ලිඛිත ප‍්‍රශ්න 15 ක් ඉදිරිපත් කර ඒ සඳහා පිළිතුරු අද  කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට මීට පෙර ඔහුට දැනුම් දී තිබිණි.

ඒ අනුව ගොවිජන මන්දිරය පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා සඳහා පවරාගෙන ඇත්ද යන ප‍්‍රශ්නය ඇතුළත් ප‍්‍රශ්න 15 ක් සඳහා තවත් දින 3ක් පමණ කල් ඉල්ලා කොමිසම වෙත ෆැක්ස් පණිවිඩයක් එවූ බවද එම කොමිසම කියා සිටී.

මේ අතර මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර් ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතා කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට කැඳවා තිබුණද ඔහු වෙනුවෙන් එම අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා එම පොලිස් ඒකකයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලදී.