වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න

නාමල් රාජපක්ෂ අද යුග දිවියට