මහින්ද නිශ්ශංක

රුපියල් 5.50 කින් වැඩිකළ තිරිඟු පිටිමිල නැවත අඩු කිරිමට ප්‍රිමා සමාගම ජිවන වියදම් කමිටුව අද (10) එකඟ වී ඇත.

තිරිඟුපිටි සඳහා මිල සුත්‍රයක් සකස්කර ක්‍රියාත්මක කරන තුරු තිරිඟු පිටි මිල අඩුකරන ලෙස ජිවන වියදම් කමිටුව කළ ඉල්ලීම අනුව මිල අඩුකර තිබේ.

අවසරයකින් තොරව හිතුමතේ තිරිඟු පිටි මිල වැඩිකිරිම ගැන අද (10) රැස්වූ ජීවන වියදම් කමිටුව ප්‍රීමා සමාගමට තදින් දොස් පවරා ඇතැයි ද වාර්තා වේ.