(රංජන් කස්තුරි)

 

ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවන් සඳහා පත්කර සිටින සාමාජිකයින්ගේ නිල කාලය ඔවුන්ට වයස අවුරුදු 80 වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට යෝග්‍ය යැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද (25) රැස්වී තිරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දැනට පුරප්පාඩුව පවතින ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල  ධූර කාලය අවසන්කර සිටින සාමාජිකයින්ටද ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 80 වනතෙක් නැවත කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු බවද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව තීරණය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාකර අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමටද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද තීරණයක් ගෙන තිබේ.