(රංජිත් රාජපක්‍ෂ)   

හැටන් සිංගිමලේ දුම්රිය උමග තුළ ඇති වැහිළිහිණි කුඩු කඩා තිබූ අයුරු