(මඩුකන්ද- සිතුම් චතුරංග)

ඡායාරූප - පුෂ්ප කුමාර  ජයරත්න - (කුරුණෑගල) 

( ප්‍රසන්න පද්මසිරි - බදුල්ල)

(හේමලතා ඩී හේවගේ-සඳලංකාව )

(රංජිත් රාජපක්ෂ-හැටන්)

(කාංචන කුමාර ආරියදාස - දඹුල්ල)

(ගාමිණි ඉලංගන්තිලක-මස්කෙළිය) 

(ජයන්ත නානයක්කාර- දාපනේ)

විරල  ගණයේ  වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණය  වසර 10 කට පසු අද (26) දැකිය හැකි විය. දිවයින පුරා නගරයන්ට එම සූර්ග්‍රහණය දර්ශනය වූ අයුරු ඡායාරූප වලින් දැක්වෙයි.

 

 (කංචන කුමාර ආරියදාස -වීඩියෝ) 

( වීඩියෝ සිතුම් චතුරංග)