(දිමුතු සඳරුවන්)

ඖෂධ නිවසට ගෙන්වා ගැනීම  ක්‍රමවේදයක් රජය විසින් හඳුන්වා දී තිබේ.

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීම සඳහා ඖෂධ හල් වෙත මහජනතාව පැමිණිම  සීමා කිරීම සඳහා පෞද්ගලික ඖෂධහල් මගින් අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසට ගෙනවා ගැනීමේ මෙම ක්‍රම වේදය හඳන්වා ඇත.
 
මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
 
ඖෂධ වර්ග නිවසටම ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය ඇතුළත් නිවේදනය පහත පරිදි වේ.