(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)
 
මහජනතාට මුහුණපෑමට සිදුවන අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් පිළිබඳව සහන  සැළසීම  සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන ,ස්වදේශ කටයුතු,පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය යටතේ  කඩිනම් දුක්ගැනවිලි  සහන යාන්ත්‍රණ ඒකකයක් පිහිටුවා තිබේ.
 
මෙමගින්  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ,දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින්  මතුවන ප්‍රායෝගික ගැටළු හඳුනාගෙන  ඒවා විසඳිමට සහය දැක්වීම , ජන ජීවිත අඩාල නොවී සාමාන්‍ය පරිදි ගෙන යාම එහි අරමුණයි.
 
ඒ සඳහා පහත දක්වා ඇති දුරකතන හරහා  තමන්ට පැන නැගී ඇති ඕනෑම ගැටළුවක්  ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇතැයි අමාත්‍යංශය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.
 
එම දුරකතන ඇතුළත් නිවේදනය පහත පරිදි වේ.