කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 460 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 8කි.


(ප.ව.9.55 වනවිට)

කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 452 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 32කි.


කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 449 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 29කි.


(ප.ව. 6.50 වනවිට)

කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 435 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි

අද දිනයේදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 15කි.


(ප.ව. 6.43 වනවිට)

කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 420 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි


කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 417 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි

ඒ අනුව අද දිනයේ වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 49 ක් බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධක කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.


කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 415 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි

 


(ප.ව 6.40 වන විට)

කොරෝනා ආසාදිත වු පුද්ගලයින්  46 දෙනකු පිළිබඳ අද තොරතුරු අනාවරණය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය කියයි.

ඒ අතර වැලිසර නාවික කඳවුරේ සෙබළුන් 30 දෙනකු සහ  11 දෙනකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල හා නිවෙස්වල නිරෝධායනයට ලක්වෙමන් සිටි කොළඹ 12 බණ්ඩාරනායක මාවතේ පදිංචි පිරිසකි.

සවස 5 පමණ වන විට  373 ක් ආසාදිතයින්ගේ ගණනක් ලෙස පෙන්වා තිබුණද  මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 414  ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ .