දවසේ කටයුතු සඳහා වැඩි පිරිසකගේ උපකාර ලබා ගැනීමට සිදුවේ. පෙම් සබඳතා ආදියට විරෝධතා මතුවේ. තරග විභාග ආදියෙන් ජය ලැබීමට අසීරු වන ඇත. ගොවිතැන් කටයුතුවලට විවිධ හානි සිදුවේ.