හදිසි තීරණ අනුව කටයුතු කිරීමට පෙළැඹෙන දිනයකි. ඇසුරු කරන්නන් මතභේද ආදියට හේතු  මතුවේ. ගෙදර දොර ප්‍රශ්න ඇතිවේ. ඌෂ්ණාධික සෞඛ්‍ය පීඩා මතුවීමට ඉඩ ඇත.