ස්වයං රැකියා කටයුතුවලින් බලාපොරොත්තු සඵල වේ. මිලදී ගැනීම් විකිණීම් ආදියෙන් වැඩිලාබ හිමිවේ. තරගකාරී කටයුතුවලින් උසස් ජයග්‍රහණ ලැබෙනු ඇත. විදේශ සංචාර ආදිය සඳහා ඇරියුම් ලැබේ.