සමාජ සේවය

කරගෙන යන කටයුතුවලින් උසස් ප්‍රතිඵල දැකිය හැකිවේ. තම දරුවන්ගේ කටයුතු සඳහා වියදම් ඉහළ යයි.  සතුරු උවදුරු ආදියෙන් පරිස්සම් විය යුතු දිනයකි. සමාජ සේවා කටයුතු ආදිය සඳහා යොමුවේ.