ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ල වන විවේචන නොතකා ජපානය අවුරුදු 30කට පසු නැවතත් තල්මසුන් දඩයම් කිරීම ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

තල්මසුන් මැරීමට යොදාගන්නා යාත්‍රාවකින් අද සිය ප්‍රථම තල්මස් දඩයම කළ බව ජපාන මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ජපානයට අයත් මුහුදු තීරය ඇතුළත මෙම වසර තුළදී තල්මසුන් 227ක් දඩයම් කිරීම සඳහා යාත්‍රාවලට අවසර නිකුත් කර ඇතැයි සඳහන් වේ.

1986 වර්ෂයේදී ජපානය තල්මස් දඩයම නතර කළද පර්යේෂණ සඳහා යැයි පවසමින් දිගින් දිගටම තල්මස් දඩයමේ යෙදුණු බව වාර්තා විය.

තල්මස් දඩයම සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර කොමිසමෙන් ද ජපානය ඉවත් වී ඇති හෙයින් එහි නීති රීති අනුගමනය කිරීමට ජපානය තවදුරටත් බැඳී නැතැයි වාර්තා වේ.

මෙම සංගමයේ සාමාජික රටවල් තල්මසුන් නොමරන බවට එකඟ වී ඇති නමුත් ජපානය ඔවුන්ගේ  තල්මසුන් මරාදැමීම ආරම්භ කර ඇත.
 
(බීබීසී ඇසුරිණි - 085)