( ඉන්දිකා රාමනායක)

දෙමටගොඩ  ප්‍රදේශයේ  නිවාසයක  පිපිරීම් දෙකක්  සිදු වී ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

 දෙමටගොඩ  මහවිල උද්‍යානයේ නිවාසයක මෙම පිපිරීම්  සිදු වී තිබේ.