ආදරණිය, පාඨකයන් වෙතයි...


උද්ගතවී ඇති හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉරිදා ලංකාදීප ඉකුත් 22 දින ප්‍රකාශයට පත් නොවු අතර එම කලාපයට මුද්‍රණය කළ තක්සලාව, රසවිත, සඳැල්ල හා දියත අතිරේක අද ඉරිදා ලංකාදීප සමග නිකුත්වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.