නිමල් ජයරත්න

මහවැලි බී කලාපයේ සෙවනපිටිය මහවැලි කොට්ඨාසයට අයත් අලුත්වැව ගම්මානයේ අලුත්වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසට බල කරමින් අද (22) ගොවීහූ උද්ඝෝෂණයක නිරතවූහ.

‘ජනපතිවරණයට අපේ මනාපය වැව හැදුවොත් පමණි’ යන මැයෙන් පෝස්ටර් අතැතිව අලුත්වැව ගොවීහු මෙම උද්ඝෝෂණය වැව අසල දී සිදුකෙරිණි.

අක්කර 23 ක වපසරියක් පවතින් අලුත්වැව යටතේ ගොවි පවුල් 50 කට වැඩි පිරිසක් අක්කර 200 ක වී වගා කරන අතර වැවේ පාසි කම්බි ඇතුළු ශාඛ පළෑටි වලින් ගොඩ වීමත් සමඟ අලුත්වැව ගිනිදමන යන ගම්මානවල පවුල් 450 ක් පමණ පීඩා විඳින බවද ගොවිහූ පවසති.