ප්‍රින්ස් රත්නායක
 

වැසි සහ දැඩි සුළං සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන්  බලන්ගොඩ හා ඉඹුල්පේ බල ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් 100 කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාව පත්ව ඇති බව බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.
 
ඉකුත් 7 වැනිදා සිට 9 වැනිදා දක්වා බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් බල ප්‍රදේශයේ  ටන්ජන්තැන්න නිවාස 8ක්, පොල්වතුගොඩ නිවාසයක්, මැදබැද්ද නිවාස 2ක්,  කල්තොට නිවාස 2ක්, කෝන්ගහමංකඩ නිවාසයක්, නෙලුයාය නිවාස 2ක්, අල්දොර නිවාසයක් වශයෙන් පවුල් 17ක් සහ ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශයේ බෙලිහුල්ඔය, පිඩලිගන්නාව, පාගල්ඕවිට, හල්පේ සහ වෑගපිටිය යන ප්‍රදේශයන්හි  පුද්ගලයින්  100 කට ආසන්න පිරිසක්  පීඩාවට පත්ව ඇති බව බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා සහ ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාග්‍ය බටුගෙදර මහතා සඳහන් කළහ.
 
අදාළ ග්‍රාමසේවා වසම් තුළ ආදාළ නිලධාරීන් මගින් මූලික අධීක්ෂණයන්ට ලක්කර ඔවුන්ට ආපදා සහන සැලසීමට පියවර ගෙන ඇති අතර  අත්තිකාරම් මුදලක් ලෙස රුපියල් 10,000ක් ද, නිවාස යථා තත්වයට පත් කිරීමට රුපියල් 10,000කට වඩා වැයවෙන පිරිස සඳහා එම මුදල් ඉල්ලුම්කිරීමට පියවරත්, එම ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමෙන් අනතුරුව අදාළ තක්සේරු කටයුතු කර එම සහන සැලසීමට පියවරත් ගනු ලබන බව බලන්ගොඩ හා ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු පැවසූහ.