(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

අධික වර්ෂාව සහිත කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 06 ක පවුල් 1880 ක පුද්ගලයින් 5880 ක් පීඩාවට පත්වී ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි.

මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 193 ක පුද්ගලයින් 710 ක්,කල්පිටිය ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 957 ක පුද්ගලයින් 2625 ක්,වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල්77 ක පුද්ගලයින් 274 ක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 17 ක පුද්ගලයින් 51  දෙනෙකු,නවගත්තේගම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 50 ක පුද්ගලයින් 152 කු සහ පුත්තලම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 686  ක පුද්ගලයින් 2608 ක පීඩාවට පත්වී ඇති බව එම ඒකකය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

පීඩාවට පත්ව ඇති පිරිස් වෙනුවෙන් කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ එක් ආරක්ෂිත කඳවුරක් පිහිටා ඇත.

එහි පවුල් 20 ක පුද්ගලයින් 194 දෙනෙකු රඳවා ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි.

තබ්බෝව ජලාශයේ වාන් දොරටු 04 ක් අඩි 02 බැගින්ද,ඉගිනිමිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු 02 ක් අඩි 02 බැගින් සහ වාන් දොරටු 04 ක් අඩි 04 බැගින් විවෘත කර ඇති බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු 02 ක් අඩි 02 බැගින්ද,රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු 04 ක් අඩි 06 බැගින්,වාන් දොරටු 02 ක් අඩි 04 බැගින් සහ වාන් දොරටු 02 ක් අඩි 02 බැගින් විවෘත කර ඇත.අංගමුව ජලාශයේ වාන් දොරටු 02 ක් අඩි 03 බැගින් විවෘත කර ඇත.

පුත්තලම පරණ මන්නාරම මාර්ගයේ එළුවන්කුළම සපත්තු පාලම මතින් අඩි 08 ක පමණ ජලයක් ගලා යන බැවින් එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු වලට බාධා එල්ල වී ඇති බවද පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි.