(රංජිත් රාජපක්ෂ)                      
 

ප්‍රජා සවිබල ගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ පාලනය වන වැවිලි සම්පත් මානව භාරයේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් භරත් අරුල්සාමි මහතා බත්තරමුල්ල රොබට් ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටි සිය ප්‍රධාන කාර්යයාලයේදි අද(27) වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේය.
 
ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ සහ වතුයටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා ඉදිරියේ භරත් අරුල්සාමි මහතා සිය ධුරයේ වැඩ භාරගනු ලැබුවේ සර්ව ආගමික වතාවන් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවය.
 
දිවන්ගත පා.ම සහ වැවිලි සම්පත් මානව භාරයේ කෙටි කාලයක් සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ඒ.අරුල්සාමි මහතාගේ පුතු භරත් අරුල්සාමි මහතා ය.
 
භරත් අරුල්සාමි මහතා සභාපතිධුරයේ වැඩ භාරගැනීමේ අවස්ථාවට එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩී.පී.ජී.කුමාරසිරි, ඌව පළාත් සභා හිටපු අමාත්‍ය සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු මානව සම්පත් භාරයේ නිලධාරීහු රැසක් සහභාගී වූහ.