(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)
 
ව්‍යාජ ලෙස එස්.එල්.එස්. ප්‍රමිති සහතිකය භාවිතා කරමින් පිරිසිදු කාරක නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීහු අද(20)  වැටලූහ.
 
අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන ලද එම ස්ථානය වටලන අවස්ථාවේ අලෙවිය ස ඳහා සූදානම් කර තිබූ පිරිසිදු කාරක තොගයක් සොයාගැනීමට නිලධාරීන්ට හැකිවිය.
 
එම පිරිසිදුකාරක රුපියල් ලක්ෂ 5ක් පමණ වටිනාකමින් යුතු බවට ගණනය කර ඇත.
 
එම ස්ථානය පවත්වාගෙන යනු ලබන අයට අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගනුලබන බව පාරිභෝගික සේවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරී ලංකා දික්කුඹුර මහතා පැවසීය.