(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය සහ විශේෂ වයි.ඒ.එස්. වීරවංශ)
සමනල වැවෙහි  ජලාශය පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති  බැවින්  වාන් දොරටු ස්වයංක‍්‍රීයව විවෘත වීමට බොහෝ ඉඩ ඇති බැවින්  වළවේ ගඟ  පහළ ප‍්‍රදේශය වූ කල්තොට සහ ඊට පහළ ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන්නැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.
 
කල්තොට, මැදබැද්ද, දියවින්න ආදි ප‍්‍රදේශවල සහ වළවේ ඟග දෙපස ජනතාව දැනුවත් කරනු ලැබීය. වාන් දොරටු තුනකින් සමනලවැව ජලාශය සමන්විතය.
 
මීට පෙර සමනලවැව ජලාශය වාන් දොරටු විවෘත කරනු ලැබුවේ 2006 නොවැම්බර් 26 දින ය. වසර දහතුනකට පමණ පසු සමනලවැව ජලාශය පිටාර මට්ටමට මෙවර ළඟා වී ඇත. මුහුදු මට්ටමේ සිට මිටර් 400ක් උසින් සමනලවැව ජලාශය පිහිටා ඇත.
 
 මේ දිනවල සමනලවැව පෝෂිත වළවේ ගඟ  සහ බෙල්හුල්ඔය ඉහළ ප‍්‍රදේශවලට සවස් වරුවේ අධික වැසි පවතී