(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බක්මිටියාව ගම්මානයේ පිහිටා තිබෙන මොරාන වැවෙහි ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් තිබු පිටවාන කඩාගෙන ගොස් තිබේ.
 

පැවති අධික වාර්ෂාව නිසා මෙම පිටවාන කඩාගෙන ගොස් ඇති ගොවිජන සේවා දෙපාර්මේන්තුව පවසයි.

 දැනට වසරක කාලයක පටන් මෙම වැවෙහි  පිටවාන ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් තිබු අතර 2020 වසරේ පෙබරවාරි මස මෙම වැවේ පිටවානේ වැඩ අවසන් කිරිමට නියමිතව තිබි ඇත.

වැවේ ජලය බක්මිටියාව වන සංරක්ෂිතයට ගොස් ඇති අතර ඉන් මහජනතාවට පිඩාවක් නොවුන බව ගොවිජන සේවා දෙපාර්මෙින්තුව පවසයි.
 වර්ෂාව අවසන්විමෙන් අනතුරුව නැවත මෙම වැවේ පිටවාන සකස් කරන බද පැවසිය.