(මොහොමඩ් ආසික්)
 
වර්ෂාව  හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස  හතරක පවුල් 9කට අයත් පුද්ගලයින් 34 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව මහනුවර  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.
 
මේ අනුව  මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීයලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් හතරකට අයත් පුද්ගලයින් 19 දෙනෙකුද, පාතදුම්බර  පවුල්  දෙකක පුද්ගලයින් නවදෙනෙකුද, උඩදුම්බර පවුල් දෙකක පුද්ගලයින්  පස්දෙනෙකුද, ගලගෙදර එක් පුද්ගලයෙකුද වශයෙන් පුද්ගලයින් 34 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බවත් එම මධ්‍යස්ථානය පවසයි
 
මහ වැස්සෙන් එක් නිවසකට හානි  සිදුව ඇත.