(ටී. එල්. ජවුෆර්කාන්)
 
මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය  ලේකම්  14 ක  පවුල් 15,019 ක,  51,440දෙනෙකු  පීඩාවට පත්ව ඇති බව  මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික්ක  මහා ලේකම් මානික්කම් උදයකුමාර්  පැවසීය.

එක නිවසක් මුළුමණින් ම  විනාශ වී ඇති බවත් නිවාස 42කට අර්ධ හානි  සිදුවී ඇති බවත්  ඔහු කීය. අවතැන්වූ 1915 දෙනෙකුට කඳවුරු14ක නවාතැන් ලබා දී ඇත.

තවද පීඩාවට පත්  ජනතාව සඳහා   රුපියල්  ලක්ෂ 7ක පිසූ ආහාර  ලබාදීමට  මුදල් වෙන්කර ඇති බවත්  ඥාතීන්ගේ  නිවෙස්වල  නවාතැන් ලබා ඇති  අයට වියළි ආහාර  ලබාදීමට  රුපියල් ලක්ෂ   16 ක පමණ ප්‍රමාණයක් රජයෙන් වෙන්කර ඇති බවද හෙතෙම කීය. 

ගංවතුරෙන් පීඩාට පත්වුවන්ට සහන සැලසීමට  රුපියල්  මිලියන 16.6ක්  ජාතික  ආපදා  කළමනාකරණ   මධ්‍යාස්ථානය ඉල්ලා ඇති  බවත් එම  මුදල්  ලැබූ විගස   එම පිරිසට සහන සැලසීමට කටයුතු කරන බවට දිස්ත්‍රික්ක මහා ලේකම්  මානික්කම් උදයකුමාර් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.