(අනීෂා මානගේ)
බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ආරම්භ වන දුම්රිය කාලසටහන්වල වෙනස්කම් කිහිපයක් සහිතව ඉදිරියේදී ධාවනය වීමට නියමිත බව බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති ඩී.නාරංගොඩ මහතා පැවසීය.
 
සෑම සෙනසුරාදා දිනකම අළුයම 5.50ට බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ සිට යාපනය දක්වා ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය මෙම මස 28 සිට අනුරාධපුරය දක්වා පමණක් ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.
 
බෙලිඅත්තේ සිට වවුනියාව දක්වා දිනපතා පෙරවරු 9.05ට ගමන් ආරම්භ කළ දුම්රිය පෙරවරු 8.45ට ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර එම දුම්රිය අනුරාධපුරය දුම්රිය ස්ථානයට පස්වරු 6.22ටත් ගමනාන්තය වන වවුනියාව දුම්රිය ස්ථානයට පස්වරු 7.58ට පැමිණීමටත් නියමිතය. මෙය නුදුරේදීම ක්‍රියාත්මක වන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති නාරංගොඩ මහතා පැවසීය.

බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් මරදාන දක්වා ධාවනය කිරීමට නියමිතව තිබූ වායු සමනය කළ මැදිරි සහිත විශේෂ නගරාන්තර දුම්රිය මෙම මස 24 දින සිට ආරම්භ වන බවද එය අළුයම 2.20ට බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත්ව අළුයම 5.05 වන විට මරදාන දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පැමිණීමට නියමිතය. එම දුම්රිය මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් පස්වරු 2.50ට ගමන් ආරම්භ කරන අතර පස්වරු 6.00ට බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පැමිණීමට නියමිතය.