(පාලිත ආරියවංශ  සහ සමන් පාලිත )
 
බෙරගල-වැල්ලවාය මාර්ගයේ නිකපොත පාලම අසළ මාර්ගයට ගල් කඩාවැටීම නිසා එම මාර්ගය මුළුමණින්ම අවහිර වී තිබේ.

වාහන ගමනාගමනයද ඇන හිට ඇත.

 ඡායාරූප - සමන් පාලිත