(කේෂර ගුණතිලක)  

ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙන බදුල්ල-මඩකලපුව මාර්ගයේ ජලනල පද්ධතිය ඉඳිකිරීම සඳහා ගෙනැවිත් බිබිල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුවේ වැඩබිමේ ගබඩා කර තිබූ ජලනල 465ක් සොරාගෙන ගොස් ඇති බවට බිබිල පොලීසිය පවසයි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සහකාර ඉංජිනේරු පී.එම් පත්මලතා කුමාරී මහත්මිය විසින් සිද්ධිය පිළිබඳව පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

බිබිල හෙවෙල්වෙල පිහිටි ගබඩාවල එළිමහනේ 2020/03/05 වෙනි දින ගබඩාකර තිබූ ජලනල පිළිබඳව 2020/06/30 වෙනිදින පරීක්ෂාකැර බැලීමේදී මිලිමීටර් 90 ජල නල 47ක්, මිලිමීටර් 110 ජලනල 344ක්, මිලිමීටර් 164 ජලනල 74ක් නොමැති බව දැනගෙන ඇත.

ඒවායේ වටිනාකම රුපියල් 1,673,505ක් පමණ බැව් පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.

සිද්ධිය පිළිබදව මෙතෙක් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර බිබිල පොලිසිය  සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වයි.