(පාලිත ආරියවංශ සහ සමන් පාලිත)

පවතින වැසි සමඟ ඇතිවු ආපදා තත්වයන්  මත සහ  ආපදා අවදානම් තත්වයන් මත සිය නිවාස වලින් ඉවත් කළ පවුල් 449 කට අයත් පුද්ගලයන් 1945 දෙනෙක්  අවතැන් කදවුරු 9 ක නතර කර ඇතැයි ආපදා කළමණාකරණ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ.එල්.එම්. උදය කුමාර මහතා පැවසීය.
 
ලුණුගල කඳවුරු 2ක්, බදුල්ල 1ක්, ඌව පරණගම 2ක්, පස්සර 1 ක් හාලඇලි 3ක් ලෙස මෙම කදවුරු ස්ථාපති කර තිබේ. නායයාම් පස්හා ගල් කඩාවැටීම් හා ගස් කඩාවැටීමනිසා දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 298 කට හානි සිදුව ඇති බවද සදහන් කළේය.
 
ඒ අතර පූර්ණ හානි සිදුවූ නිවාස ගණන 6 කි. ඒවා ඌවපරණගම නිවාස 2, වැලිමඩ  නිවාස 1, හල්දුම්මුල්ල  නිවාස 2, රිදීමාලියද්ද  නිවාස 1 ලෙස එම නිවාස වාර්තාවී තිබේ.
 
 අනෙක් නිවාසවල ට අර්ධ හානි සිදුව ඇතැයිද  උදය කුමාර මහතා පැවසීය.
 
පස් හා ගල් කඩාවැටීමේ අවධානම ඇල්ල-වැල්ලවාය සහ බදුල්ල - පස්සර මාර්ගවල පවතින බවද අවධාරණය කළේය. ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස බදුල්ල-පස්සර මාර්ගය සවස 6-00 සිට වසා තැබීමටද තීරණය කර තිබේ.