(ඩී. ජී. සුගතපාල)
 
ජාතික  ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි ආකාරයෙන් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ගුරුවරුන් 92 කට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලබාදුන් ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කිරීමට අභියාචනා මණ්ඩලය  තීරණය කර ඇතැයි ලංකා ගුරු සංගමයේ දකුණු පළාත් ලේකම් සුනිල්ගමගේ මහතා පවසයි.   
 
2017-2020 චක්‍රලේඛයේ ජාතික ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය අනුව අත්තනෝමතික ලෙස දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා විසින් තමන්ට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවට දුෂ්කර සේවය නිමවා පැමිණි ගුරුවරුන් සහ විශ්‍රාමයාමට ආසන්න ගුරුවරුන් පිරිසක්  ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා විභාග කළ අභියාචනා මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.
 
දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා  මාතර හා ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් විෂයන්ට අතිරික්ත ගුරුවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් පැය 4ක් ඇතුළත ඉල්ලා ඇති බවත්, එම ගුරුවරුන් අදාළ විදුහල්වල ප්‍රාථමික අංශවල සෞන්දර්ය, සෞඛ්‍ය, දෙමළ යන විෂයන් පිළිබඳ  අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරතව සිටින බවත්, මාරුකිරීම සඳහා බව නොදැන එම නාමලේඛණය කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් අණ්ඩුකාරවරයා වෙත යවා ඇති බවත්, ඔහුගේ නියෝග පරිදි අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් ගුරුවරුන් මාරුකරඇති බවත් සුනිල් ගමගේ මහතා පැවසීය. 
 
පසුගිය 24 වෙනි දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා අත්තනෝමතික ලෙස මෙසේ ස්ථාන මාරුවීමේ නියෝග නිකුත් කිරීමෙන් පසු එම ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා විභාග කිරීමට පස්දෙනෙකුගෙන් යුතු අභියාචනා මණ්ඩලයක් පත් කළ බවත් එම අභියාචනා මණ්ඩලය මාරුවීම් අවලංගු කිරීමට තිරණය කළ බවත් ඒ මහතා පැවසීය.