මඩකළපුව, කළපු  ප්‍රදේශයෙන් තහනම් ධීවර දැල් 181 සොයා ගැනීමට නාවික හමුදාව සමත් වී තිබේ.
 
නැගෙනහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් මඩකළපුව, කළපු ප්‍රදේශයෙ ආශ්‍රිතව සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නිතිවිරෝධි ලෙස මසුන් ඇල්ලීමට යොදා ගන්නා තහනම් ධීවර දැල් තොගයක් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.
 
අදාල ධීවර දැල් ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා මඩකළපුව, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කර ඇත.

(ඡායාරූප - නාවික හමුදා මාධ්‍ය අංශය)