(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ඇඹිලිපිටිය චන්ද්‍රිකා වැව වාන් දැමීමට පටන් ගෙන ඇති බව චන්දිකා වැවේ කාර්ය භාර ඉංජිනේරු සුජීව ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

තත්පරයට ජලය ඝන අඩි 178 චන්ද්‍රකා වැවෙන් වාන් දමමින් තිබෙන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

වැවේ මුළු ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 22645ක් වන බවත් වැවෙන් වාන් දමන ජලය වලවේ ගඟට එක් වෙන බවත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.