(සුමතිපාල දීයගහගේ)
 
වියළි කාලගුණික තත්වය නිසා ජල හිඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ගාල්ල දිසාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ හයක ජනතාවට බවුසර් මගින් පානීය ජලය සැපයීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික් අපදා සහන සේවා ඒකකය පියවර ගෙන ඇත.
 
 මේ අනුව ඉමදුව, බද්දේගම, යක්කලමුල්ල, බලපිටිය, අම්බලන්ගොඩ සහ බෙන්තොට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල තෝරා ගත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලට බවුසර් මගින් පානීය ජලය සැපයේ.
 
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සතු ජල බවුසර් මේ සඳහා යොදා ගෙන ඇත.
 
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වේ.