(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

කොට්ටුකච්චිය ගල්කුලමේ සිට මුරියාකුලම දක්වා දිවෙන මාර්ගය ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී ඇත.

කොට්ටුකච්චිය හා කච්චිමඩුව ජලාශ වාන් දැමීමත් සමඟ ගල්කුලම සහ මුරියාලම ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයකට ගමන් ගන්නා මාර්ගය කිරල් ඔය ආසන්නයෙන් සම්පූර්ණයෙන් යටවීම හේතුවෙන් පවුල් 1000 ක පමණ පිරිසක්ට විකල්ප මාර්ග භාවිතා කිරීමට සිදුවී තිබේ.

මෙම මාර්ගය ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් සැතපුම් පහකට ආසන්න දුරක් ගෙවා මුරියාකුලම සහ නෙළුම්ගම ගම්මාන වල ජනතාවට ගල්කුලම මංසන්දියට පැමිණීමට සිදුව ඇත.