(එච් .චන්දන)


 
ඌරියාව- අන්දරවැව ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතයට තර්ජනයක් වූ විශාල ගැබ්බර කිඹුලියක අල්ලා ගත් බව පුත්තලම වනජීවී පාලන ඒකකය පවසයි.


අන්දරවැවේ ජලය බීමට පැමිණෙන සුනඛයින්, කුකුලන් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම කිඹුලිය ගොදුරු කරගෙන ඇති අතර වැවේ දිය නෑමට පැමිණි කුඩා දරුවකු ද  බේරී ඇත්තේ අනු නමයෙන් බව ගම්මු පවසති.


ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැනුම් දීමකට අනුව විශාල පරිශ්‍රමයක් දරා අල්ලා ගත් මෙම කිඹුලියගේ දිග අඩි 8 ½ කි.

 
මෙම කිඹුලිය විල්පත්තු වනයේ ජලය තිබෙන සංචාරකයින් ගමන් නොගන්නා ප්‍රදේශයකට රැගෙන ගොස් මුදා හරින බව පුත්තලම වනජීවී පාලන ඒකකය සඳහන් කරයි.