(ජේ.කේ.එල්. චාමින්ද)
 
බලපත්‍රයක් නොමැතිව  රුපියල්   ලක්ෂ 03ක් පමණ වටිනා ඉරණ ලද කොස් හා මහෝගනි දැවතොගයක්  ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු ට්‍රැක්ටරයක් සමග එහි රියදුරු අත්අඩංගුවට ගත්බැව්  උඩුගම පොලිසිය පවසයි.
 
පැණිගලයායේ සිටි මෙකි දැව තොගය  බලපත්‍රයක් නොමැතිව නිති විරෝධි ලෙස ප්‍රවාහනය කරණ බවට  පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව උඩුගම දකුණු ප්‍රදේශයේ දි ට්‍රැක්ටරය සමඟ  දැවතොගය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
උඩුගම කුරුන්ද ප්‍රදේශයට මෙම දැව තොගය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු බව පොලිස් පරික්ෂණවලදි අනාවරණය වි ඇත.
 
ට්‍රැක්ටර් රථයේ රියදුරුට රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති අතර ට්‍රක්ටරයේ ආදායම් බලපත්‍රය නොතිබු බවද පොලිසිය පවසයි.
 
ට්‍රක්ටරයේ ට්‍රේලරය ලියාපදිංචි කොට නොතිබු බවද පොලිස් පරික්ෂණවලදි අනාවරණය වි ඇත.