(චාන්දනී දිසානායක)

කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාව වැඩි චන්ද 40 කින් 2021 අයවැය කෙටුම්පත සම්මත වෙයි.

කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරු 44 න් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු තුන් දෙනෙකු සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී වරු එක් අයෙකු විරුද්ධව චන්දය ප්‍රකාශ කළහ.