(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

වලහාපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක කුකුල් කොටුවක අටවා තිබූ උගුලකට හසුවී සිටී අඳුන් දිවියකු වනජීවි නිලධාරීන්ට ඊයේ (12) භාර දී තිබුණි.

අඩි තුනක් පමණ දිගකින් හා අඩි දෙකක් පමණ උසකින් යුතු මෙම අඳුන් දිවියා කිලෝ 15 කට ආසන්න බරකින් යුත් වදවීයාමේ තර්ජනයට ලක්වී ඇති හඳුන් දිවියකු බව කියයි.

එසේ උගුලකට හසු වූ අඳුන් දිවියා ආනවිළුන්දාව රැම්සා තෙත් බිමේ වනජීවි නිලධාරීන්ට භාර දීමට කටයුතු කර තිබූ අතර එම නිලධාරීන් පුත්තලම වනජීවි පාලන ඒකකයට භාර දීමට කටයුතු කර තිබුණි.