(මහේෂ් කිර්තිරත්න)
 
උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2021 වසර සදහා වු අයවැය අද(17)දා ඒකමතිකව සභා සම්මත විය.
 
සභාපති(එ.ජ.නි.ස) ඩී.ඩබ්.එම් චේතියරත්න මහතා විසින් අය වැය ලේඛනය සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර මන්ත්‍රී (ශ්‍රි ලං.පො.පෙ) ශනි චන්ද්‍රපාල මහතා ස්ථිර කළේය.
 
සභාපති ඩි.ඩබ්.එම් චේතියරත්න මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන අතර උප සභාපති අබ්දුල් නිසාර් මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරනු ලබයි.
 
මේ අනුව  2021 වසරට ඉදිරිපත් කළ අයවැය  ආදායම  රුපියල් 93, 688,044 හා 2021 වසරේ වියදම  රුපියල්  93, 687,384 සහ අතිරික්තය  රුපියල් 660.00 වශයෙන් සම්මත විය .
 
ඒ අනුව ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය,එක්සත් ජාතික පක්ෂය,ස්වාධින මන්ත්‍රිවරුන් ඇතුලු මන්ත්‍රිවරු 22 දෙනෙක් ඡන්දය ප්‍රකාශකළහ. ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදි  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරයෙකු සභාවේ නොසිටි අතර  සියලුම පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරු අයවැයට පක්ෂව  අදහස් ඉදිරිපත් කළහ.